do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin
 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Pasja Katarzyna Grymuza z siedzibą w Skrobowie za pośrednictwem sklepu internetowego www.nietylkoszydelko.pl
 
I Definicje:
 1. Pasmanteria - sklep internetowy pod adresem www.nietylkoszydelko.pl
 2. Klient - każdy kupujący składający zamówienie w pasmanterii 
 3. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca - Katarzyna Grymuza prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pasja Katarzyna Grymuza wpisana do CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7142018367, Regon 383269053, Skrobów 56 21-100 Lubartów
 5. Dni robocze- dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Konto - usługa świadczona drogą elektroniczną, funkcja pasmanterii, dzięki której klient ma dostęp do indywidualnego panelu w pasmanterii
 7. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony www.nietylkoszydelko.pl mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 8. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 10. Regulamin- niniejszy regulamin 

II Zakupy

 1. Zakupów w pasmanterii może dokonywać każdy Klient, niezależnie od tego czy posiada Konto.
 2. Ceny podane w sklepie są cenami brutto.
 3. Na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane pasmanterii cena za towar oraz koszty dostawy towaru.
 4. W celu dokonanania zakupu towaru, Klient dodaje go do koszyka w Pasmanterii.
 5. Następnie klient wybiera sposób dostawy oraz metodę płatności spośród oferowanych przez Pasmanterię oraz podaje dane do wysyłki zamówionego towaru.
 6. Po potwierdzeniu treści zamówienia i zaakceptowaniu przez klienta Regulaminu, zamówienie zostaje złożone.
 7. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem.
 8. Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

III Płatności

 1. Klient może wybrać dowolną z oferowanych przez Pasmanterię metod płatności: przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, metodą tradycyjną lub online ze swojego konta bankowego, lub kartą za pośrednictwem platformy płatniczej Shoper (podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.) lub za pobraniem.
 2. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 3. W przypadku wybrania przez Klienta płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. W przypadku  wyboru metody płatności za pośrednictwem platformy płatniczej, opłacenie zamówienia jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

IV Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Termin realizacji zamówienia to maksymalnie 2 dni robocze
 4. Termin realizacji zamówienia liczy się od momentu zaksięgowania wpłaty od Klienta na koncie Sprzedającego do momentu nadania paczki przez Sprzedającego
 5. W przypadku wyboru przez Klienta przesyłki za pobraniem, termin realizacji liczy się od momentu złożenia zamówienia, czyli zawarcia umowy sprzedaży
 6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca wysyła przesyłkę na dane adresowe włącznie z numerem telefonu, wskazane przez klienta, bez żadnej ingerencji w podane dane. W przypadku błędnych danych podanych przez Klienta i ewnetualnych późniejszych problemów z dostarczeniem przesyłki przez firmę kurierską lub odbierem przesyłki z Pazczkomatu, winę ponosi wyłącznie Klient.
 8. Klient zobowiązany jest sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika firmy kurierskiej/Poczty Polskiej spisania właściwego protokołu.
 9. Jeżeli klient nie odbierze przesyłki i wróci ona do nadawcy, to traktowana jest jako odstąpienie od umowy zawartej na odległość. W takim przypadku firma kurierska pobiera oplatę podwójnie: raz za dostarczenie paczki od sprzedającego do klienta (lub wskazanego przez klienta paczkomatu) i drugi raz za zwrot tej paczki do nadawcy. Zgodnie punktem V.8 niniejszego Regulaminu koszty zwrotu towaru do Sprzedającego ponosi Konsument. 

V Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Pasmanterii,  Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wyjątkiem są produkty powstałe na specjalne życzenie Klienta według jego indywidualnych wymagań i wskazówek.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta
 3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone  pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Odstąpienie od umowy dotyczy całego złożonego przez Klienta zamówienia.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca wpłacone przez Klienta koszty zamówionego towaru.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. 
 8. Koszty zwrotu towaru do Sprzedającego ponosi Konsument.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Sprzedający zwraca koszty o których mowa w pkt.6 w terminie maksymalnie 14 dni licząc od daty zwrotu towaru przez Klienta.

 

VI Reklamacje 

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Korzystając z rękojmi Klient ma prawo, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

   

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie,
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Reklamacje na podstawie rękojmi należy składać pocztą na adres sprzedawcy lub elektronicznie na adres poczty internetowej Sprzedawcy
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni
 6. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu,Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Są to m.in Rzecznik Praw Konsumenta, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Federacja Konsumentów. Szcegóły pomocy oraz pełna lista i kontakt dostępne są tutaj.

VII Dane osobowe

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

VIII Prawa autorskie

Zabrania się, bez pisemnej zgody Sprzedającego, kopiowania jakichkolwiek materiałów dostępnych na www.nietylkoszydelko.pl 

IX Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 3. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim
 4. Każde składane w Pasmanterii nie tylko szydełko.pl zamówienie stanowi odrębną Umowę Sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 5. Pasmanteria zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie, które zaczynają obowiązywać w dniu ich publikacji na stronie www.nietylkoszydelko.pl  . Do zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu będą miały zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 6. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl